Kariera

Rozwój i kariera

W Grupie PWN rozwój pracowników rozumiemy jako podnoszenie umiejętności i możliwości zawodowych, a nie tylko jako formalną zmianę stanowiska. Rozwój stanowi jeden z kluczowych warunków sukcesu naszej organizacji i satysfakcji pracowników. Oparty jest na systemie kluczowych kompetencji wymaganych na stanowisku pracy i rozwijanych poprzez kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw.

Wdrożenie nowego pracownika

Pierwszy dzień w pracy to bardzo ważne wydarzenie – zarówno dla osoby, która dołącza do zespołu, jak i również z perspektywy rozwijającej się organizacji. Staramy się już od pierwszego kontaktu budować relację opartą na zaufaniu i obustronnym szacunku.

 

Program wdrożenia nowego pracownika w naszej firmie zakłada, że każda dołączająca do zespołu osoba, otrzymuje wszelkie narzędzia oraz informacje niezbędne do tego, by od pierwszego dnia poczuć się pewnie i w możliwie najkrótszym czasie rozpocząć efektywne działania. Dzięki naszej opiece ma ona możliwość szybciej odnaleźć się w nowym miejscu oraz nawiązać trwałe relacje ze współpracownikami. Każdy nowy pracownik naszej firmy przechodzi wewnętrzne szkolenie informacyjne oraz szereg szkoleń praktycznych w poszczególnych działach firmy.

Szkolenia

„Powiedz mi – a zapomnę. Pokaż mi - a zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział – a zrozumiem” [Konfucjusz]

W Grupie PWN nie tylko tworzymy wiedzę, lecz także dzielimy się nią ze swymi współpracownikami. Reprezentanci rozmaitych działów szkolą swoich kolegów zarówno w obszarze dziedzin specjalistycznych, jak i na polu menedżerskim. Korzystamy także z oferty zewnętrznych firm szkoleniowych, zapewniających naszym pracownikom dostęp do odpowiednich szkoleń, kursów, seminariów oraz konferencji.

Nasi Pracownicy

Kogo szukamy

Od kandydatów oczekujemy entuzjazmu i zaangażowania. Pracując w Grupie PWN, będziesz odpowiedzialny za realizowane zadania, a we współpracy z zespołem za wynik Twojego działu.

 

Jeżeli jesteś:

  • zmotywowany do pracy - jesteś przekonany, że zakres zadań związanych ze stanowiskiem pracy będzie dawał Ci satysfakcję i motywację,
  • przedsiębiorczy, pełen pomysłów i inicjatywy - szukasz innowacyjnych rozwiązań i pomysłów, wychodząc poza utarte schematy i będąc otwartym na zmiany z nimi związane,
  • zorientowany na dążenie do rezultatów - dążysz do realizacji celów oraz zadań pomimo pojawiających się trudności,
  • otwarty na współpracę w zespole, pomagasz innym i dzielisz się z nimi wiedzą,

dołącz do naszego zespołu, gdyż czekamy właśnie na Ciebie.

 

Oferujemy Ci możliwość zatrudnienia w następujących działach:

 

Redakcje

Marketing i PR

Sprzedaż

E-commerce

Produkcja

Logistyka

Finanse

IT

HR

 

Profesjonaliści

Masz poczucie, że już wiele osiągnąłeś, a masz jeszcze większe ambicje? Wiesz, że możesz zrobić więcej i bardzo chciałbyś to udowodnić. Bez względu na to, czy jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, czy doświadczonym menedżerem, aby w pełni wykorzystać swój talent, potrzebujesz sprzyjających warunków i możliwości, które znajdziesz w Grupie PWN.

Studenci i absolwenci

Okres studiów to dobry czas, aby w praktyce zastosować zdobywaną wiedzę i z sukcesem rozpocząć życie zawodowe. W Grupie PWN prowadzimy program dla praktyk oraz staży, realizowany przez różne działy firmy.

 

Program praktyk i staży

Praktyki

Zapraszamy Cię na bezpłatne miesięczne praktyki trwające cyklicznie przez cały rok kalendarzowy. Jest to najlepsza szansa na zaprezentowanie siebie i potencjalne zatrudnienie. Studentom oferujemy możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów i ekspertów z Grupy PWN oraz „zasmakowanie” codziennych obowiązków pracy dużej firmie.

 

Uczestnicy programu biorą udział w rzeczywistych zadaniach i projektach, wspierając pozostałych członków zespołów. Każdy Praktykant ma swojego opiekuna-mentora , który jest odpowiedzialny za efektywność wdrożenia Praktykanta oraz wspiera go w codziennych obowiązkach.

Staż

Po odbytych praktykach, wybranym osobom oferujemy płatny program staży, który trwa od 2 do 12 miesięcy. Zapewniamy wynagrodzenie oraz przygotowanie do pracy w wybranym dziale, a w przypadku wolnego etatu istnieje możliwość kontynuacji zatrudnienia. Oferta adresowana jest do studentów I-V roku studiów oraz absolwentów różnych kierunków studiów.

 

Osoby zainteresowane powyższym programem prosimy o przesłanie życiorysu z dopiskiem w tytule praktyki/staż oraz nazwą odpowiedniego działu na adres: rekrutacja@pwn.com.pl.

Etapy rekrutacji

Proces rekrutacji ma charakter kilkuetapowy, co umożliwia skrupulatne zapoznanie kandydata z oczekiwaniami firmy dotyczącymi rozpatrywanego stanowiska, zapewniając jednocześnie naszej firmie możliwość zatrudnienia najlepszych pracowników. W każdym z przypadków stosujemy identyczne standardy rekrutacyjne, określające precyzyjnie odpowiednie etapy oraz metody, jak również dobór stosownych narzędzi.

RODO

1. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Szanowni Państwo,

Ochrona prywatności osób kandydujących do pracy u Nas ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. 
W celu wyjaśnienia Państwu zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji zbieranych w procesie rekrutacji, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności danych osobowych i sposobów kontaktu z nami w tym zakresie.


I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: my)
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa
- przez e-mail: iod@pwn.pl
- telefonicznie: 22 695 4479, 22 695 4321

II. Inspektor ochrony danych
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych), z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pwn.pl, lub korespondencyjnie: ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. z dopiskiem „IOD”.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
• ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
• ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych celach jest:
• realizacja obowiązku ustawowego ciążącego na Spółce, wynikających w szczególności z kodeksu pracy (w tym art. 221 § 2 kodeksu pracy);
• podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której te dane dotyczą;
• Twoja zgoda na podanie nam dodatkowych danych.

2. Za Twoją odrębną zgodą (w zależności od jej treści) będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez nas lub inne spółki z Grupy PWN.

3. Dane zebrane w procesie rekrutacji będziemy przetwarzać także w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi nasz słusznie uzasadniony interes.

IV. Niezbędność przetwarzania do udziału w rekrutacji
Podanie danych wskazanych w art. 221 § 2 kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest obowiązkowe a ich niepodanie uniemożliwia udział w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

V. Przetwarzanie danych na podstawie zgody 
Wyrażenie zgody na podanie danych innych niż wskazane w art. 221 § 2 kodeksu pracy lub wyrażenie zgód na przetwarzanie danych w przyszłości jest całkowicie dobrowolne a jej nieudzielenie lub wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania ani nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Na podstawie zgody Spółka nie może przetwarzać danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. 
Przetwarzanie przez Spółkę danych szczególnie wrażliwych (np. danych dotyczących przynależności związkowej, danych biometrycznych i danych dotyczących poglądów religijnych) może nastąpić za zgodą jedynie w sytuacji, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata, chyba że przepisy prawa upoważniają nas do żądania tych danych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 2 lata od momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane do wycofania tej zgody, nie dłużej niż przez okres 2 lat.

VII. Udostępnianie danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
• naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, usług rekrutacyjnych. 
• innym spółkom z grupy kapitałowej PWN (tj. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o., OSDW Azymut Sp. z o.o., ePWN Sp. z o.o., Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o. (dawniej: PWN Wydawnictwo Szkolne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) w celach administracyjnych.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;

VIII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
4. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych– w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na adres e-mail: iod@wszpwn.com.pl, na adres pocztowy: PWN Polska sp. z o.o. Spk, IOD, : ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

IX. Przekazywanie danych poza obszar EOG
Nie przekazujemy danych osobowych kandydatów poza obszar EOG.

X. Profilowanie
Dane osobowe kandydatów nie są profilowane.

 

Oferty pracy

Chcesz do nas dołączyć? Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy:

Jeśli nie znalazłeś/aś interesującej dla siebie oferty pracy, a uważasz, że Grupa PWN jest firmą, z którą chcesz się związać zawodowo na dłużej, zapraszamy do wysłania do nas swojej aplikacji za pomocą poniższego formularza.